Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Verkeersluw/ verkeersvrije wijk en onverharde wegen.

Ik zou wel in een wijk wil­len wonen waar auto’s en ander gemo­to­ri­seerd ver­keer aan het begin van de wijk par­keerd. zodat kin­de­ren weer ouder­wets gezel­lig op straat kun­nen spelen.

En hard­lo­pers min­der bles­su­res oplopen. 😀

Jack Hoving, Bea Rie­mers­ma en Aaf­ke Valk heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Jack HovingBea Rie­mers­maAaf­ke Valk

Of zoda­nig ver­keers­luw, dat het een rond­gaan­de weg, met een rij­rich­ting, geeft al een ver­keers­luw en snel­heid ver­tra­gend effect. In ieder geval moet de straat weer van de men­sen en de kin­de­ren zijn.

 

Bea Rie­mers­ma en Ger­ben-Jelle Kaze­mier heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Bea Rie­mers­maGer­ben-Jelle Kazemier

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.