Stap 2: rubriceren naar thema’s en concepten

 De twee­de stap in de ont­wik­ke­ling van een Lytse-hûskes-wijkje 

Achtergronden

In het Plan van aan­pak staat dat in de twee­de stap alle idee­ën wor­den beke­ken, op een rij wor­den gezet en geru­bri­ceerd in thema’s en con­cep­ten. Deze rubri­ce­ring kan op meer­de­re manie­ren plaats­vin­den. Er is geko­zen voor een mix van de inde­lin­gen uit het Plan van aanpak.

Wan­neer we de idee­ën­bus bekij­ken dan zien we voor­al reac­ties van leden van de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post.
Inbreng van bij­voor­beeld mede­dorps­be­wo­ners is er niet, ondanks inspan­nin­gen van de ver­e­ni­ging om hen te inspireren.

Om de idee­ën van mede­dorps­be­wo­ners toch mee te nemen zijn de uit­kom­sten van de woon­en­quê­te van de Ini­ti­a­tie­groep Wonen Bui­ten­post (IWB) gebruikt. De uit­kom­sten van de woon­en­quê­te zijn gebruikt in Stap 3, waar­in het raam­werk voor een ruim­te­lij­ke
stra­te­gie op hoofd­lij­nen aan de orde is.

Stappen

proces

Thema’s en concepten

Met de idee­ën uit de idee­ën­bus kwam en de ver­schil­len­de bij­een­kom­sten en gesprek­ken die bin­nen de ver­e­ni­ging gehou­den zijn, is voor een te rea­li­se­ren Lyt­se-hûskes-wijk­je geko­zen voor de the­ma’s: archi­tec­tuur, ste­den­bouw, nuts­voor­zie­nin­gen en coo­p­e­ra­ti­ve vereniging.

 • indi­vi­du­e­le ontwerpen;
 • natuur­lij­ke materialen;
 • eigen invul­ling;
 • wel samen­hang c.q. richt­lij­nen (rom­me­lig­heid vermijden);
 • geen huis­jes op wielen;
 • de teke­nin­gen en foto’s geven weer wat de bedoe­ling is.
 • geva­ri­eer­de en speel­se inrich­ting in wegen­struc­tuur en situ­e­ring van de hûskes in het wijkje;
 • Wâlds karak­ter;
 • een­vou­di­ge ont­slui­ting en weginfrastructuur;
 • geza­men­lijk parkeerterrein;
 • zie voor­al ook de teke­nin­gen en foto’s.
 • lokaal warm­te­net;
 • grijs-water-cir­cuit voor leidingwater;
 • lokaal elek­tra opwekken.

De bestaan­de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post wordt omge­vormd naar een coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging (coö­pe­ra­tie) met glo­baal de vol­gen­de onder­de­len, taken en functies:

 1. Een apart wyk­hûs (buurt­huis).
 2. Groen- en infrastructuur(beheer).
 3. Bin­nen­plaats en/of pleintje.
 4. Col­lec­tief eigen­dom vervoersmiddelen.

Een coöperatie

De bestaan­de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post wordt omge­vormd naar een coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging, kort­weg een coö­pe­ra­tie genoemd.

 

Locatie

Dit buurt­huis (wyk­hûs in het Fries) krijgt de vol­gen­de func­ties: ontmoe­tings­ruim­te, opslag­ruim­te, huis­hou­de­lij­ke zaken en voor­raad­op­slag.

Voor de func­tie ont­moe­tings­ruim­te wordt gedacht aan: huis­ka­mer, wer­ken, recre­ë­ren, kof­fie- en thee­drin­ken, samen eten, ver­ga­de­ren en verjaardagvisites.

Een “lyts hûs­ke” (tiny hou­se) is niet zo groot, van­daar dat geko­zen is om een geza­men­lij­ke opslag­ruim­te te maken voor: gereed­schap en goe­de­ren en een geza­men­lij­ke fietsenstalling.

Voor de huis­hou­de­lij­ke zaken wordt gedacht aan een was­ma­chi­ne en was­dro­ger en een keu­ken met b.v. ook een vaat­was­ser om te gebrui­ken bij gro­te­re gezel­schap­pen, zoals ver­ga­de­rin­gen en verjaardagsvisites.

De voor­raad­op­slag is gedacht voor dro­ge goe­de­ren, maar ook een vries­kast/-kist om het sur­plus van de oogst uit de moes­tuin in op te slaan.

 • Alge­me­ne infra­struc­tuur in col­lec­tief eigen­dom en beheer.
 • Col­lec­tief gereed­schap en machi­nes, b.v. maai­ma­chi­ne en heggenschaar.
 • Geit (Wâlds karakter).
 • Moes­tuin.

Een geza­men­lij­ke open ruim­te voor soci­a­le func­ties. Elkaar ont­moe­ten in de bui­ten­lucht en ont­span­ning (bar­be­cue, zon­nen, etc.).

Ver­voers­mid­de­len in geza­men­lijk eigen­dom, waar­bij in eer­ste instan­tie gedacht wordt aan een auto.

Een impressie

Al eer­der kwam aan de orde dat er wei­nig inbreng in de idee­ën­bus is ont­van­gen van ande­ren dan van de leden van de ver­e­ni­ging. Van­daar dat geko­zen is om de inbreng van mede­dorps­be­wo­ners mee te nemen via de uit­kom­sten van de woon­en­quê­te van de Ini­ti­a­tie­groep Wonen Bui­ten­post (IWB).

De leden van de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post heb­ben al ver­schil­len­de keren over dit onder­werp van gedach­ten gewis­seld. Uiter­aard ging daar­bij de belang­stel­ling het meest uit naar een eigen lyt­ste-hûskes-wijk­je en hoe dat er uit zou moe­ten komen te zien. Veel daar­van is hier al beschre­ven en de leden stuur­den elkaar ook foto’s. Hier­on­der een impressie.

Denk en praat ook nu weer mee!

De idee­ën­bus was de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog waar u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt kon. We zijn nu toe aan de twee­de stap, de gedach­te­wis­se­ling over thema’s en con­cep­ten. Ook hier wordt u gevraagd mee te den­ken en mee te praten. 

Ook nu geldt weer dat van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, de gespreks­deel­ne­mers inge­logd moe­ten zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de idee­ën­bus. Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

gesprek
of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Gedachtenwisseling thema’s en ideeën

Er zijn nog geen onderwerpen!