Uitkomsten en resultaten

De inspi­ra­tie kreeg inhoud en vorm, nu op naar de realisatie … !

Met zijn allen aan de slag …

Wij von­den elkaar na een oproep in de dorps­krant om tiny hou­ses te gaan rea­li­se­ren in Buitenpost.

We zijn geza­men­lijk voor dit woon­avon­tuur gegaan en heb­ben de ver­e­ni­ging “Lyt­se Hûskes Bûten­post” opgericht.

Bre­der kij­ken dan de eigen situ­a­tie in een onder­zoek naar de kan­sen om in Bui­ten­post een nieu­we woon­wijk te realiseren. 

Een wijk voor star­ten­de jon­ge­ren, groei­en­de gezin­nen of seni­o­ren die afge­stemd wil­len wonen.

 

Studiegebied

Het plan van aan­pak dat we opstel­den, kent een stu­die­ge­bied aan de rand van het dorp.

gebiedsbegrenzing

Plan van aanpak in drie stappen

We deel­den de werk­zaam­he­den op in drie stap­pen, om zo te komen van idee­ën tot een plan op hoofdlijnen.

proces

Alle stappen zijn nu doorlopen en de resultaten zijn te bekijken:

 

Stap 1: de ideeënbus.

Stap 2: rubriceren naar thema’s en concepten.

Stap 3: raamwerk maken.

 

Klik op de links om de resultaten van elke stap te bekijken.

U kunt ook direct doorklikken naar het eindresultaat.