plan

Ons plan van aanpak

Zo wil­len wij aan de slag

Wat ons voor ogen staat

Een enthou­si­as­te groep men­sen vond elkaar na een oproep in de dorps­krant om tiny hou­ses te gaan rea­li­se­ren in Bui­ten­post. We gaan met zijn allen voor dit woon­avon­tuur en heb­ben om dit dege­lijk aan te pak­ken de ver­e­ni­ging “Lyt­se Hûskes Bûten­post” opge­richt.

Zoals ook op ande­re plek­ken op deze site te lezen is, heb­ben wij het doel opge­vat om niet alleen naar onze eigen situ­a­tie te kij­ken. We wil­len kij­ken met een veel bre­de­re blik. We zijn tot de con­clu­sie geko­men dat we ons niet alleen moe­ten rich­ten op lyt­se hûskes, maar juist op een gro­ter geheel.

In Bui­ten­post moet een nieu­we wijk gere­a­li­seerd wor­den, die voor zoveel moge­lijk knel­pun­ten een oplos­sing biedt. Voor star­ten­de jon­ge­ren, groei­en­de gezin­nen of seni­o­ren die afge­stemd wil­len wonen.

En er is waar­schijn­lijk nog meer en dat gaan we onderzoeken.

Een passende werkmethode, de gebiedsdialoog

Wij besef­fen dat bij de ont­wik­ke­ling van een nieu­we wijk veel komt kij­ken en dat er veel men­sen en instan­ties bij betrok­ken zijn. Daar­om is onze aan­pak daar­op afgestemd.

Om ieder­een te betrek­ken bij het opstel­len van gebied­s­plan­nen bestaat name­lijk een werk­me­tho­de die “gebieds­di­a­loog” wordt genoemd.

Een dia­loog is een gesprek tus­sen ver­schil­len­de men­sen waar­bij een vrije gedach­te­wis­se­ling plaats­vindt, wat leidt tot nieu­we inzich­ten. Er is gelijk­waar­dig­heid tus­sen de gespreks­part­ners, het gaat niet om win­nen of verliezen.

Er is bereid­heid om open naar elkaar te luis­te­ren. Ieder­een durft zijn mening te zeg­gen, ook al is die mening afwij­kend. Een dia­loog maakt het moge­lijk om ant­woor­den te vin­den op com­plexe vraag­stuk­ken en om door­tim­mer­de beslui­ten te nemen.

Een gebieds­di­a­loog is dus een pro­ces om tot een gedra­gen plan voor een gebied te komen. De werk­wij­ze bij een gebieds­di­a­loog is niet geheel nieuw. De kern is een al lan­ger bekend com­mu­ni­ca­tie- en groeps­pro­ces. Het nieu­we zit hem in het feit dat de resul­ta­ten ver­werkt kun­nen wor­den naar een nieuw wet­te­lijk kader, name­lijk de Omge­vings­wet. De Omge­vings­wet biedt veel meer ruim­te voor idee­ën van ini­ti­a­tief­ne­mers en voor loka­le afwe­gin­gen, zoals we hier ook beschrij­ven. Hand­za­me uit­leg over deze wet is te vin­den op de site van de VNG van inter­be­stuur­lij­ke samen­wer­kings­ver­ban­den.

Voor een gebiedsdialoog is een locatie nodig

Je kunt geen dia­loog voe­ren over een gebied, wan­neer je geen gebied hebt om naar te kij­ken en over te praten.

Er zijn meer­de­re moge­lijk loca­ties in het dorp waar lyt­se hûskes gere­a­li­seerd zou­den kun­nen worden. 

Die heb­ben we alle­maal beke­ken en we zijn tot de con­clu­sie geko­men dat van­we­ge de extra beper­kin­gen op de ande­re loca­ties, de loca­tie “Acht oan de Diken” de voor­keur heeft. 

Op de loca­tie Acht oan de Diken is ruim­te en grond voor een nieu­we wijk beschik­baar en zijn de beper­kin­gen voor­al van beleids­ma­ti­ge aard.

gebiedsbegrenzing

Proces van de gebiedsdialoog

Het proces van de gebiedsdialoog bestaat uit drie stappen

proces
idee

Stap 1: de ideeënbus

Hoe moet een nieu­we wijk bij Bui­ten­post eruit komen te zien? Een onli­ne brain­storm, waar­bij geldt: “Hoe meer idee­ën, hoe beter!” 

Wan­neer de nieu­we wijk klaar, wat ziet u dan in gedach­ten voor u? Wat komen we alle­maal tegen in de nieu­we wijk en wie wonen er allemaal?

We wil­len zoveel moge­lijk idee­ën ver­za­me­len voor de ide­a­le nieu­we wijk bij Bui­ten­post. In deze stap is ver­beel­ding dan ook belang­rij­ker dan kennis.


 

De idee­ën­bus is mooi gevuld met veel ver­schil­len­de idee­ën (maart 2022).

Stap 2: rubriceren naar thema’s en concepten

In de twee­de stap wor­den alle idee­ën beke­ken, op een rij gezet en geru­bri­ceerd naar thema’s en concepten.

Dit kan op meer­de­re manie­ren plaats­vin­den. Omdat we de inhoud van de idee­ën­bus bij de start nog niet ken­nen, is de con­cre­te uit­wer­king bij de start niet te geven.

Zo is rubri­ce­ring denk­baar op basis van: bouw­wer­ken, in­frastruc­tuur, water(syste­men), land­schap, groen­struc­tuur, arche­o­lo­gie, gezond­heid, vei­lig­heid, ver­keer en vervoer.

Maar ook inde­lin­gen als: zelf­voor­zie­ning (volks­tuin, voed­sel­park), soci­a­le vei­lig­heid en samen­le­ven (wijk­ge­bouw, hof­jes­wo­nen, speel­voor­zie­nin­gen), kun­nen als the­ma uit de idee­ën­bus naar voren komen.


 

We zijn inmid­dels zover dat we een inde­ling gemaakt heb­ben (juni 2022).

Stap 3: raamwerk maken

De thema’s en con­cep­ten wor­den in deze laat­ste stap met elkaar ver­bon­den. Kop­pe­len en inka­de­ren tot een raam­werk voor een nieu­we wijk.

Het raam­werk vormt een uit de idee­ën­bus gedis­til­leer­de ruim­te­lij­ke stra­te­gie op hoofd­lij­nen en is een basis voor een ste­den­bouw­kun­dig plan.

Met het oog op de gemeen­te­lij­ke omge­vings­vi­sie kij­ken we ook naar (de samen­hang van) de onder­de­len van de fysie­ke leef­om­ge­ving en de daar­bij betrok­ken belangen.


 

Inmid­dels is ook een raam­werk in schet­sen uit­ge­werkt (augus­tus 2022).

Wie betrekken we er allemaal bij?

Het spreekt voor zich dat hoe meer men­sen zich betrok­ken voe­len bij het pro­ject, hoe gro­ter het draag­vlak is. Meer men­sen bete­kent ech­ter ook meer cre­a­ti­vi­teit. En daar is het voor­al om te doen!

Wij bren­gen de gebieds­di­a­loog  in ieder geval actief onder aan­dacht van de vol­gen­de mensen:

  • Van­zelf­spre­kend onze leden en ove­ri­ge geïn­te­res­seer­den in tiny-house-wonen.
  • Plaat­se­lijk Belang en de Ini­ti­a­tief­groep Wonen Bui­ten­post (IWB).
  • Alle dorps­be­wo­ners en belang­stel­len­den, zoals oude­ren (hof­jes­wo­nen, klei­ner wonen), jon­ge­ren (star­ters), gezin­nen (rui­mer wonen) e.d.
  • Gemeen­te­raad, wet­hou­der en gemeenteambtenaren.
  • Omwo­nen­den en ande­re belanghebbenden.