Om’t wy yn de Wâlden wend binne om ús eigen hûs te bouwen!

Om’t wy yn de Wâlden wend binne om ús eigen hûs te bouwen!

Lees over onze plannen

Wat haw­we wy foar eagen?

Praat en denk direct mee!

En jo? Wat tinkt jo dêrfan?

Meer over de vereniging

Wa bin­ne wy?

Lees over onze plannen

Wat haw­we wy foar eagen?

Praat en denk direct mee!

En jo? Wat tinkt jo dêrfan?

Meer over de vereniging

Wa bin­ne wy?

Skiednis werhellet him

Een ont­staans­ge­schie­de­nis van hei­de­ont­gin­ning en groei van­uit armoe­de, maakt dat de inwo­ners van de Frie­se wou­den van ouds­her een ini­ti­a­tief­rijk volk zijn. Bekend is dat veel inwo­ners, meest­al samen met vrien­den, hun eigen huis gebouwd hebben.

De his­to­rie her­haalt zich. Ook nu ont­stond van­uit een gro­te behoef­te een lokaal ini­ti­a­tief om eigen woon­ruim­te te cre­ë­ren. In dit geval tiny houses.

Een oproep in de Bui­ten­pos­ter dorps­krant eind 2020 resul­teer­de in juni 2021 tot de oprich­ting van de ver­e­ni­ging “Lyt­se Hûskes Bûten­post”.

In nije wenwyk; tinkst mei ús mei?

Wij heb­ben daar­om het doel opge­vat om niet alleen naar onze eigen situ­a­tie te kij­ken, maar om te kij­ken met een veel bre­de­re blik. We kwa­men tot de con­clu­sie dat we ons niet alleen moe­ten rich­ten op lyt­se hûskes, maar juist op een gro­ter geheel.

In Bui­ten­post moet een nieu­we wijk gere­a­li­seerd wor­den, die voor alle knel­pun­ten een oplos­sing biedt. Voor star­ten­de jon­ge­ren, groei­en­de gezin­nen of seni­o­ren die afge­stemd wil­len wonen. Er is waar­schijn­lijk nog meer en dat gaan we onderzoeken.

De nieu­we wijk moet een voor­beeld wor­den voor toe­kom­stig wonen en een ant­woord geven op knel­pun­ten die we nu al kun­nen voor­zien. Dit kan, want er komt nieu­we wetgeving.

Eén gezamenlijk doel.
Voor ons als vereniging en alle andere woningzoekenden in Buitenpost.

Er is een dui­de­lij­ke vraag in ons dorp naar meer­de­re vor­men van woonruimte.

We zien dat er in Bui­ten­post niet alleen jon­ge­ren zijn die woon­ruim­te zoe­ken. Zo zijn we bij de aan­loop van ons ini­ti­a­tief bij­voor­beeld aan­ge­spro­ken door wat oude­re dorps­be­wo­ners die een ande­re, meer op hun hui­di­ge leef­tijd toe­ge­spit­ste, woon­ruim­te zoeken.

Ook de rap­por­ta­ges van de Ini­ti­a­tief­groep Wonen Bui­ten­post van Plaat­se­lijk Belang, de Regi­o­na­le  Woning­markt­mo­ni­tor van het gemeen­te­lijk samen­wer­kings­ver­band ANNO en de Woon­vi­sie Acht­kars­pe­len 2020–2025 laten over­dui­de­lijk zien dat er vraag is naar meer­de­re vor­men van woonruimte.

Daar moe­ten we mee aan de slag!

Kom yn’ e kunde mei ús 

Een enthou­si­as­te groep men­sen die elkaar von­den na een oproep in de dorps­krant om tiny hou­ses te gaan rea­li­se­ren in Buitenpost.

Aan het bou­wen van een “tiny hou­se”, in het Fries “lyts hûs­ke”, zijn veel lage­re bouw­kos­ten ver­bon­den en het resul­teert in veel min­der ener­gie­ge­bruik. Een ande­re manier van wonen, geschikt voor een­per­soons­huis­hou­dens of jon­ge stellen.

Met zijn allen gaan we voor dit woon­avon­tuur. Voor zelf doen, zelf bou­wen, han­den uit de mou­wen en ervoor gaan. Het hoeft niet groot te zijn, juist niet. Klein­scha­lig, goed­koop en behap­baar. Maar wel een eigen stekje.

En om dit dege­lijk aan te pak­ken heb­ben we de ver­e­ni­ging “Lyt­se Hûskes Bûten­post” opge­richt. Voor­al­eerst een (infor­me­le) ver­e­ni­ging die, wan­neer we dat wil­len, door kan groei­en naar een coöperati

Nije wetjouwing jout kânsen 

Gemeen­ten moe­ten vol­gend jaar gaan wer­ken vol­gens de nieu­we Omge­vings­wet. Invoe­ring van de Omge­vings­wet is gepland op 1 juli 2022. De nieu­we wet bun­delt alle wet­ten over de leef­om­ge­ving tot één gemeen­te­lijk omge­vings­plan. Over de invoe­ring van de wet is al veel gepu­bli­ceerd, bij­voor­beeld door de VNG of inter­be­stuur­lij­ke samen­wer­kings­ver­ban­den.

Een omge­vings­plan lijkt op het hui­di­ge bestem­mings­plan, maar omvat veel meer. Waar een bestem­mings­plan gericht is op “een goe­de ruim­te­lij­ke orde­ning” richt het omge­vings­plan zich op “een goe­de fysie­ke leef­om­ge­ving”. De fysie­ke leef­om­ge­ving is alles om ons heen. Bouw­wer­ken, infra­struc­tuur, water­sys­te­men, water, bodem, lucht, land­schap­pen, natuur, cul­tu­reel- en werel­derf­goed, noem maar op.

 

Belang­rijk voor onze ver­e­ni­ging is dat de Omge­vings­wet veel meer ruim­te geeft voor idee­ën van ini­ti­a­tief­ne­mers en voor loka­le afwegingen. 

De wet sti­mu­leert de samen­wer­king tus­sen over­he­den, onder­ne­mers en bur­gers en daagt bur­gers en bedrij­ven uit om actief idee­ën aan te dra­gen voor het ont­wik­ke­len en ver­be­te­ren van de leefomgeving.

De nieu­we Omge­vings­wet is de groot­ste wets­wij­zi­ging sinds 1948 en gaat ver­ge­zeld van een groot lan­de­lijk ICT-tra­ject. De gemeen­te Acht­kars­pe­len heeft daar­om de afge­lo­pen jaren al het nodi­ge aan voor­be­rei­ding van de invoe­ring gedaan.

 

Zo is op 16 maart 2017 de (burger)participatie al in de gemeen­te­raad van Acht­kars­pe­len aan de orde geweest.  De gemeen­te­raad koos toen voor maat­werk om lokaal en samen met de miens­kip op onder­de­len het ver­schil te maken. Ze sprak daar­bij de ambi­tie uit om deze stra­te­gie door te ont­wik­ke­len naar een ver­nieu­wen­de stra­te­gie om een for­se ver­nieu­wings­slag door te voeren.

Op het par­ti­ci­pa­tie­plat­form van Gemeen­te Acht­kars­pe­len staat op dit moment een pagi­na over de Omge­vings­vi­sie met als onder­ti­tel “Een nieu­we wet, een nieu­we omge­vings­vi­sie” met het vol­gen­de (citaat):

De gemeen­te moet deze visie opstel­len. Dat staat in de nieu­we Omge­vings­wet. Deze wet staat al een paar jaar in de plan­ning, maar wordt hoogst­waar­schijn­lijk van kracht van­af 1 janu­a­ri 2022. De nieu­we wet geeft veel ruim­te voor de visie en idee­ën van inwo­ners. De gemeen­te blijft ver­ant­woor­de­lijk voor het nemen van beslui­ten. Maar voor­dat het besluit geno­men wordt, kun­nen inwo­ners vaker en mak­ke­lij­ker laten weten wat zij vin­den en kun­nen. Deze web­si­te is één van de manie­ren waar­op we dat wil­len bereiken. 

Kortom, de kansen zijn er! Denk jij mee in de mogelijkheden?