gesprek

Praat en denk direct met ons mee

Kom met idee­ën, denk mee over belang­rij­ke thema’s en de wijkinrichting.

Samen nadenken over een nieuwe wijk

Er zijn in Bui­ten­post niet alleen jon­ge­ren die woon­ruim­te zoe­ken. Daar­om kij­ken we niet alleen naar onze eigen situ­a­tie, maar rich­ten we ons op het gro­te­re geheel.

We heb­ben een nieu­we woon­wijk in Bui­ten­post voor ogen. Een voor­beeld voor toe­kom­stig wonen en een ant­woord  op knel­pun­ten die we nu al voor­zien. En we beden­ken het met zijn allen. 

We zijn gestart met de vraag hoe een nieu­we  wijk eruit zou moe­ten komen te zien door zoveel moge­lijk idee­ën te ver­za­me­len. Daar­na zijn de ver­volgstap­pen ingezet.

proces

Ieder­een kan mee­pra­ten en u kunt ook rea­ge­ren op de gedach­ten van ande­ren. We voe­ren een gebieds­di­a­loog. Al “pra­ten­de” pro­be­ren we met de drie stap­pen de ide­a­le nieu­we woon­wijk bij Bui­ten­post te bedenken.

Voor een nieu­we wijk kan gedacht wor­den van­uit func­ties, bij­voor­beeld werk en gezin com­bi­ne­ren. Ook kan gedacht wor­den van­uit archi­tec­tuur, woon- en leef­stij­len of de bele­ving van de wijk. Ande­re func­ties zijn bij­voor­beeld: omge­ving en land­schap, mili­eu en ecologie.

idee

Naast het wonen zijn er ook spe­ci­fie­ke onder­wer­pen waar­over we het kun­nen heb­ben, zoals:

We hebben al flink wat gedaan

Over elke stap in de gebieds­di­a­loog voe­ren we een gesprek. In drie forums die op de ver­schil­len­de blad­zij­den staan, kan van gedach­ten gewis­seld worden.

In de idee­ën­bus zien we na een aan­tal maan­den inven­ta­ri­se­ren voor­al reac­ties van leden van de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post. Dit is niet onlo­gisch, maar we wil­len ook een inbreng van onze mede­dorps­be­wo­ners in het pro­ces mee­ne­men. Om de idee­ën van mede­dorps­be­wo­ners mee te nemen gebrui­ken we daar­om de uit­kom­sten van de woon­en­quê­te van de Ini­ti­a­tie­groep Wonen Bui­ten­post (IWB).

Alle stap­pen zijn inmid­dels door­lo­pen en de resul­ta­ten zijn te bekijken:

Maart 2022 — Stap 1: de idee­ën­bus.

Juni 2022 — Stap 2: rubri­ce­ren naar thema’s en con­cep­ten.

Augus­tus 2022 — Stap 3: raam­werk maken.

Klik op de links om de resul­ta­ten van elke stap te bekij­ken. U kunt onder­aan elke pagi­na mee­den­ken en rea­ge­ren om aan de gebieds­di­a­loog mee deel te nemen.