Stap 3: raamwerk maken

 De der­de stap in de ont­wik­ke­ling van een Lytse-hûskes-wijkje 

Achtergronden

In het Plan van aan­pak staat dat in de der­de stap de thema’s en con­cep­ten met elkaar wor­den ver­bon­den tot een raam­werk voor een nieu­we wijk. Het raam­werk vormt een uit de idee­ën­bus gedis­til­leer­de ruim­te­lij­ke stra­te­gie op hoofd­lij­nen en is een basis voor een ste­den­bouw­kun­dig plan.

Bij het rubri­ce­ren naar thema’s en con­cep­ten is aan­ge­stipt dat de idee­ën­bus voor­al reac­ties bevat van leden van de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post. Om de idee­ën van de dorps­be­wo­ners mee te nemen in stap 3 is gebruik gemaakt van de woon­en­quê­te van de Ini­ti­a­tie­groep Wonen Bui­ten­post (IWB).

Stappen

proces

Twee schetsen

Als ruim­te­lij­ke uit­wer­king zijn na de voor­gaan­de inven­ta­ri­sa­tie en uit­wer­king, met oog voor van toe­pas­sing zijn­de voor­schrif­ten en beleids­uit­gangs­pun­ten, twee schet­sen gemaakt die pas­sen op het studiegebied.

Bij bei­de schet­sen zijn iden­tie­ke uit­gangs­pun­ten gehan­teerd met één ver­schil. Bij de eer­ste schets is name­lijk reke­ning gehou­den met een in het gebied in de onder­grond aan­we­zi­ge pingoruïne.

Schets 1; pingo in ere houden

Schets 2; geïntegreerde wijkaanpak

Denk en praat ook nu weer mee

Na de idee­ën­bus en het ver­wer­ken in thema’s en con­cep­ten zijn we inmid­dels zover dat we een raam­werk heb­ben kun­nen opstel­len. Hier­bo­ven hebt u twee schet­sen bekeken.

Ook op deze blad­zij­de kunt u uw mening kwijt. Ook hier geldt dat van­we­ge regel­ge­ving en spam pro­be­ren te voor­ko­men, de gespreks­deel­ne­mers inge­logd moe­ten zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de idee­ën­bus. Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

 

wandelpad
of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Gedachtenwisseling raamwerk (de twee schetsen)

Er zijn nog geen onderwerpen!

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.