Het forum van de Ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bui­ten­post is een begin­ners­vrien­de­lijk forum dat pri­mair bedoeld is om in dia­loog te gaan over de rea­li­sa­tie van een nieu­we woon­wijk bij Buitenpost.

Bij de dia­loog is ieder­een wel­kom en wordt ieder­een met res­pect behan­deld. Het staat ieder­een vrij idee­ën te pos­ten en vra­gen te stel­len, mits niet in strijd met het forum­re­gle­ment, zon­der zich hier­voor te hoe­ven scha­men of hier­op mon­de­ling of schrif­te­lijk aan­ge­val­len te worden.

Na regi­stra­tie kan een lid onder­wer­pen star­ten en op onder­wer­pen rea­ge­ren. Aan­ge­maak­te accounts (lid­maat­schap­pen) kun­nen niet gewij­zigd wor­den. Het is dus niet moge­lijk om een account­naam te wijzigen.

Het forum wordt gevolgd door een vrij­wil­li­ge redac­tie, de zoge­naam­de mode­ra­to­ren. Deze con­tro­le­ren of deel­ne­mers zich hou­den aan de spel­re­gels. Ze nemen niet actief deel aan de gesprek­ken. Mode­ra­to­ren heb­ben het recht en de moge­lijk­heid om berich­ten te ver­wij­de­ren die niet aan de spel­re­gels vol­doen. Ook kun­nen ze deel­ne­mers tij­de­lijk of blij­vend de toe­gang tot het forum ontzeggen.

Wij vra­gen u graag alle­daags en begrij­pe­lijk Neder­lands te gebrui­ken. U post gewoon in alge­meen beschaafd Neder­lands, zodat het voor ieder­een lees­baar is. Let daar­om ook op de interpunctie.

Belas­tend taal­ge­bruik staan we niet toe; klei­neer niet en houdt ande­ren in hun waar­de. Bele­di­gen­de, aan­stoot­ge­ven­de, belas­te­ren­de of bedrei­gen­de tek­sten wor­den zon­der rug­ge­spraak door de redac­tie verwijderd.

Het noe­men van namen en/of per­soon­lij­ke infor­ma­tie van der­den (zoals pri­vé- en/of e‑mailadressen, namen of tele­foon­num­mers) is van­we­ge schen­ding van de pri­va­cy niet toegestaan.

Ver­der is het opne­men van links toe­ge­staan, maar niet om adver­ten­ties te plaat­sen om pro­duc­ten of dien­sten te pro­mo­ten. De web­si­tes waar­naar gel­inkt wordt mogen naar het oor­deel van de redac­tie niet bele­di­gend of aan­stoot­ge­vend zijn. Tek­sten in strijd met deze spel­re­gels wor­den ver­wij­derd. Dit geldt ook voor tek­sten die een inbreuk vor­men op het auteurs­recht of copyright.

Opmer­kin­gen of vra­gen over de inhoud of opzet van de dia­lo­gen kun­nen wor­den gericht aan redactie@lytsehuskes.nl. Dit geldt ook wan­neer u zich stoort aan het gedrag van één van de leden.

Van alle leden wordt ver­wacht dat zij van dit regle­ment op de hoog­te zijn. U kunt en mag u dan ook niet beroe­pen op onwe­tend­heid bij deze. Dit regle­ment kan zon­der opgaaf van rede­nen op ieder moment gewij­zigd wor­den. Ook van deze wij­zi­gin­gen zult u zich­zelf op de hoog­te moe­ten stellen.