Over de vereniging

Aan­ge­naam, wij zijn de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûtenpost

Hoe het allemaal begon

Na een oproep van Wal­ther Hoving in okto­ber 2020 in de dorps­krant, vorm­de zich begin 2021 in Bui­ten­post het col­lec­tief Lyt­se Hûskes, met als doel de rea­li­sa­tie van een tal tiny hou­ses voor de initiatiefnemers.

Derk Jan Pilat, één van de leden van het col­lec­tief, sprak in tij­dens de raads­ver­ga­de­ring van 15 april 2021 en vroeg om bin­nen de gemeen­te­lij­ke plan­vor­ming ruim­te beschik­baar te stel­len voor “hun” lyt­se hûskes.

Op ver­zoek van de PvdA is het idee daar­op gea­gen­deerd voor de raads­ver­ga­de­ring van 3 juni 2021. De heer Theun Nico­lai van de PvdA dien­de een motie in waar­in het Col­le­ge van B&W wordt ver­zocht bij het vast­stel­len van een bestem­mings­plan voor een nieu­we woning­bouw­lo­ca­tie, met name in Bui­ten­post, ruim­te te cre­ë­ren voor de bouw van zoge­naam­de tiny houses.

De motie is tij­dens de raads­ver­ga­de­ring aan­ge­past: “met name in Bui­ten­post” is gewij­zigd in “in Acht­kars­pe­len”. Naast het feit dat wet­hou­der Spoelstra posi­tief op de motie rea­geer­de, is deze ook met alge­me­ne stem­men aan­ge­no­men. De steun van de hele gemeen­te­raad is een mooie start. Ook de posi­tie­ve reac­tie van de wet­hou­der biedt per­spec­tief. Ech­ter, “Siz­zen is neat, dwaan is in ding”. Tijd voor ver­de­re actie. Half juni 2021 waren er genoeg gega­dig­den om een (oprichtings)bestuur te vor­men voor een ver­e­ni­ging. Tij­dens een ver­ga­de­ring op 18 juni 2021 is de nu nog infor­me­le ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post opge­richt. We kun­nen aan de slag!

Bestuur

Het (oprichtings)bestuur van de ver­e­ni­ging bestaat op dit moment uit drie leden.

voorzitter
Gerben-Jelle Kazemier
voorzitter
Vacant
secretaris
Penningmeester
Walther Hoving
penningmeester

Leden

De ver­e­ni­ging telt op moment bij­na twin­tig leden.

Deze site bekij­kend zal het nie­mand ver­ba­zen dat de leden voor­al jon­ge men­sen zijn die aan het begin van hun zelf­stan­di­ge woon­car­ri­è­re op zoek zijn een eigen plek­je in hun prach­ti­ge dorp Buitenpost.

woning bij avond