Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

speeltoestellen op een overzichtelijke plaats

omdat er in de bij­een­komst gespro­ken is over jong en oud, lijkt het mij toe­pas­se­lijk om reke­ning te hou­den met de jon­ge­re generatie.

dit kan in de vorm van een veld(je) waar de wonin­gen om heen staan bijvoorbeeld.

zie ook onder­staan­de foto.

Toddler Playground inspiration - an inspirational solution from KOMPAN |  Peuter paradijs

Lijkt mij echt per­fect! De kids lek­ker bui­ten spe­len ter­wijl je van­uit huis een oog­je in het zeil kunt hou­den. en soms natuur­lijk ook even mee, het geeft een samen­ho­rend gevoel zo’n cen­tra­le plek (met pick­nick­ban­ken oid. En dan ook met­een een cen­tra­le plek voor kamp­vuur­tjes (marsh­mal­lows als de kids nog op zijn) en een cen­tra­le BBQ ^^

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.