Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Samen verwarmen

Zou het moge­lijk zijn om voor het ver­war­men van onze klei­ne huis­jes iets geza­men­lijk te doen? Ik zit dan te den­ken aan bij­voor­beeld het delen van een bron in de bodem voor een warmtepomp.

Jack Hoving heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Jack Hoving

of geza­men­lijk haard­hout inkopen?

Jack Hoving heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Jack Hoving

Voor een lokaal warm­te­net zijn er zeker moge­lijk­he­den. Voor een geza­men­lij­ke ener­gie voor­zie­ning, zijn­de zon­ne­pa­ne­len, maar ook zon­ne­boi­lers bestaan er reeds tech­ni­sche moge­lijk­he­den. En dan is een klei­ne wind­tur­bi­ne een aan­vul­ling in de winter.

Maar geza­men­lijk hout zagen, klo­ven en opslaan is een heer­lij­ke win­ter­se acti­vi­teit, die soci­aal con­tact en ver­bin­ding tot stand brengt.

Pet­ra Yts­ma heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Pet­ra Ytsma

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.