Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Ruimte voor groenvoorzieningen ????

Bewust naden­ken over de hoe­veel­heid groen, en hoe de groen­voor­zie­ning wordt inge­zet. Waar ik o.a. aan denk:

  • Ruim opge­zet­te woon­wijk met diver­si­teit aan groen
  • Speel-/ sportruim­te in de buitenlucht
  • Ruim­te voor geza­men­lij­ke (moes)tuin?
  • Spe­ci­fie­ke beplanting
  • Goed naden­ken over onder­houd van de groen­voor­zie­ning (is dit zelf goed te doen?)

Heeft u aanvullingen?

Nyn­ke Schilstra en Rin­ze Huis­man heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Nyn­ke SchilstraRin­ze Huisman

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.