Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Regenwater tot drinkwater maken.

Ik zou wel een huis wil­len waar­bij het regen­wa­ter wordt opge­van­gen. Dat je het water ver­vol­gens met een fil­ter­sys­teem kan maken tot drink­wa­ter, of om mee te dou­chen etc.

Ja, dit vind ik een super­goed idee.
En dan onder­scheid in drink­wa­ter en water om het toi­let mee door te spoe­len, dat scheelt ook weer filteren.

 

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.