Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Overwegend open voor publiek (met regelgeving)

Tiny Hou­ses en Tiny Hou­se-wijk­jes trek­ken (van wat ik om me heen hoor) veel nieuw­schie­ri­ge men­sen die even een kijk­je wil­len nemen in zo’n buurt of benieuwd zijn hoe het er in zo’n wijk­je aan toe gaat. Ook los­se Tiny Hou­ses krij­gen vaak de vraag of er iemand even bin­nen mag stap­pen om te kij­ken. Het lijkt me daar­om slim om daar­over na te den­ken en mis­schien een dag in de zoveel tijd aan te wij­zen wan­neer geïn­te­res­seer­den en nieuw­schie­ri­gen inspi­ra­tie op kun­nen doen, rond kun­nen vra­gen en/of een huis­je kun­nen inzien zon­der dat dat onver­wacht en onge­vraagd gebeurt. Dat zou de manier van leven in de wijk kun­nen verstoren.

Bea Rie­mers­ma heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Bea Rie­mers­ma

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.