Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Kansen voor wonen én werken

Ik zou het erg gaaf vin­den als er in de nieu­we wijk reke­ning wordt gehou­den met de moge­lijk­heid voor wonen én werken.

Van­uit huis wer­ken is niet lan­ger de wens, maar ook steeds meer de stan­daard. Door in het ont­werp al reke­ning te hou­den met ‘werk’-gelegenheden kun­nen we de wijk aan­trek­ke­lijk maken en hou­den voor een groot publiek. Een aan­tal idee­ën die ik hier bij heb staan hieronder.

  • Een cen­tra­le werk­plek / gedeel­de ruim­te. Dit kan zowel kan­toor als werk­plaats omvat­ten. Moge­lijk ook goed te com­bi­ne­ren met het delen van gereed­schap­pen voor de hele wijk;
  • Een wijk die inge­richt is voor moder­ne én toe­kom­sti­ge tech­no­lo­gie (digi­ta­le con­nec­tie, bereik­baar­heid, elek­tri­sche voer­tui­gen, etc.)
  • Aan­trek­kings­kracht van de wijk en dorp ver­gro­ten door deel­na­me (als ont­moe­tings­plek) van onder­ne­mers en over­he­den (semi-per­ma­nen­te huisvesting?)
  • Klus­jes en werk rond­om de wijk, met alle betrok­ke­nen van de wijk oppak­ken. Klusdag :-).

Aan­vul­lin­gen welkom!

 

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.