Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Gezamenlijk gebruik van goederen en ruimte

Te den­ken valt aan:
Auto
Aanhanger
Was­ma­chi­ne die veel KG’s aankan
Dro­ger die veel KG’s aankan
Tuingereedschappen
“Kan­ti­ne” met keu­ken en vaat­was­ser voor ver­jaar­dags­vi­si­te oid
Groentetuin
etc

Jack Hoving, Nyn­ke Schilstra en 3 ande­re gebrui­kers heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Jack HovingNyn­ke SchilstraGer­ben-Jelle Kaze­mierEel­co WiersmaMarij­ke Wouda

Wil je dan ook samen de was doen? Dan hoef ik mis­schien niet twee weken te wach­ten voor ik een was­ma­chi­ne vol wit­te was hb.

Geza­men­lijk “was­huis” lijkt mij echt per­fect. Wij leven nu in een cam­per en ik merk dat ik de was doen in een was­se­ret­te super fijn vind. Dan denk ik echt waar­om heb­ben we eigen­lijk alle­maal één thuis staan? Scheelt ook veel ruim­te in het huisje.

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.