Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

De vaart betrekken in de wijk.

Het zou leuk zijn als het water van de vaart betrok­ken wordt de wijk in. Bij­voor­beeld door een klein haven­tje of “baai­tje” te maken waar men­sen en die­ren zo het water in kun­nen lopen dus geen talud.

Geüplo­a­de bestanden:
  • 1.jpg
Jack Hoving en Ger­ben-Jelle Kaze­mier heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Jack HovingGer­ben-Jelle Kazemier

Ja, dat is heel leuk. Kan je ook mak­ke­lijk met een kano even een eind­je om.

Canadees, leuk peddelen

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.