Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Combinatie wijk, starters, Lytse Huskes, doorstroom woningen en gelijkvloers wonen.

Een nieu­we wijk

Leuk een nieu­we wijk inte­ke­nen. En dat er klei­ne huis­jes komen is mooi. Maar er is ook ruim­te voor door­stroom wonin­gen. De oude­re gene­ra­tie die de kin­de­ren het huis uit heeft nu geen moge­lijk­he­den om hun vaak gro­te huis om te rui­len voor wat klei­ne­re woning.

En dan zijn er moge­lijk­he­den, indien er ruim­te is voor wonin­gen met alles op de bega­ne grond en toch een stuk­je tuin erom heen, daar heb ik dan weer belang­stel­ling voor.

Gene­ra­tie pact met de star­ters, door­stroom­wo­nin­gen, geeft ruim­te voor ouders met kin­de­ren die ruim­te willen

En als er dan in de wijk een wijk gebon­den ener­gie voor­zie­ning wordt opge­tuigd, met een klei­ne wind molen, vol­doen­de zon­ne­pa­ne­len voor stroom en zon­ne­boi­lers voor warm water. Dan is het tech­nisch moge­lijk, bij zeer goed geï­so­leerd, een vol­le­di­ge ener­gie neu­tra­le wijk te realiseren.

 

Ver­keer

Voor het ver­keer heb je nu een optie om alles in een 1 rich­tings­ver­keer op te zet­ten. Dat geeft moge­lijk­heid tot smal­le­re wegen en meer ruim­te voor kin­de­ren, bui­ten spe­len, voet­gan­gers en fiet­sers. En heeft auto­ma­tisch een snel­heid dem­pend effect. 

Par­keer plaat­sen met oplaad­sta­ti­ons voor elek­tri­sche deel auto’s. Maar ook elek­tri­sche fiet­sen of bak­fiet­sen. Kort­om, dit geeft moge­lijk­he­den tot een nieu­we ver­keers­i­tu­a­tie. Waar­bij de accu’s van de auto’s gebruikt kun­nen wor­den voor de avond uren om de ver­lich­ting en ver­war­ming in huis van stroom te voorzien.

 

Geüplo­a­de bestanden:
  • Afbeelding1_INIO_100.jpg
  • Muraste_5-Photo.jpg
Bea Rie­mers­ma en Ger­ben-Jelle Kaze­mier heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Bea Rie­mers­maGer­ben-Jelle Kazemier

Mooie voor­beel­den @jack-hoving!

Zie je het ener­gie gebruik (accu’s, wind­mo­len) als iets indi­vi­du­eels of meer als col­lec­tief goed bin­nen de wijk?

Jack Hoving heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Jack Hoving

en hoe denk je over modu­lai­re woningen?

Wan­neer mijn gezin groeit zou ik graag mijn huis mee laten groeien.en wan­neer ze het huis uit zijn mijn huis weer laten krimpen.

En mis­schien kan de modu­le dan naar een ande­re woning in de wijk.

 

 

Geüplo­a­de bestanden:
  • modulaire-woning-1.jpg
  • modulaire-woning-2.jpg
  • modulaire-woning.jpg
Jack Hoving en Ger­ben-Jelle Kaze­mier heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Jack HovingGer­ben-Jelle Kazemier

Er zijn inder­daad modu­lai­re bou­wers die al voor­be­reid zijn op late­re uit­brei­ding van de woon­op­per­vlak. Zodat er op rede­lijk een­vou­di­ge wij­ze woon, dan wel slaap­ruim­te kan wor­den aan­ge­bouwd.   http://www.vithaus.eu is zo n bou­wer. Als voorbeeld.

@gerben-jelle.     Zie je het ener­gie gebruik (accu’s, wind­mo­len) als iets indi­vi­du­eels of meer als col­lec­tief goed bin­nen de wijk?

Ant­woord: Ger­ben Jelle, voor de wind­mo­len, voor­beeld het Gro­ning­se model, hoog­te max. 15 mrt. En die heeft genoeg ver­mo­gen voor de gehe­le wijk. En daar­mee kan je zeker ook de accu’s van elek­tri­sche auto’ s mee opla­den. Die je zeker kunt gebrui­ken als accu voor de wijk bij min­der wind en/of geen zon.

Het zoge­naam­de SMART Grid. Lokaal toe­pas­sen. Heel beheers­baar. Warm­te kan op ver­schil­len­de manier wor­den ver­kre­gen. Wat gewoon van het groot­ste belang is dat je nooit afhan­ke­lijk bent van 1 bron. Ook hier moet je zeker­heid stel­len door gebruik te maken van ver­schil­len­de bron­nen. Die elkaar aan­vul­len. Als het ene wat min­der warm­te gene­reert, ga je als wijk of huis­je over op een ande­re bron. Elek­trisch, voor infra rood ver­war­ming, hout in de kachel of warm­te van een warm­te­net door zon­ne­warm­te. Er zijn genoeg moge­lijk­he­den, maar juis­te de onder­lin­ge uit­wis­se­ling is van belang. Zo kom je nooit in de kou te zitten.

Ger­ben-Jelle Kaze­mier heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Ger­ben-Jelle Kazemier

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.