Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Buurthuis met voorzieningen

Een aan­tal idee­ën zag ik ook al voor­bij komen in ande­re posts of heeft raakvlakken.

Een der­ge­lij­ke buurt is bij uit­stek geschikt om bepaal­de zaken te delen met elkaar, bij­voor­beeld via een buurthuis.

Het lijkt mij erg relaxed om een soort van geza­me­lij­ke huis­ka­mer te heb­ben. Over­dag kan je hier wer­ken met je lap­top en als je s’avonds of in het week­end even lek­ker onder de men­sen wilt zijn, kan je hier altijd terecht voor een hap­je en een drank­je. Bij­voor­beeld een pool/biljard tafel. We kun­nen film avon­den orga­ni­se­ren, maar ook de ruim­te gebrui­ken voor eve­ne­men­ten, ken­nis­de­ling, ver­jaar­da­gen, etc.

Daar­naast zou een gedeel­de schuur/klusruimte ook ide­aal zijn. Ieder­een kan hier gereed­schap done­ren en/of uit­le­nen, wel­ke voor alle leden beschik­baar is. Bij­voor­beeld een werk­bank,  fiet­sen­lift, zaag­ta­fel, tuin­ge­reed­schap, maar ook opslag­ruim­te voor wie extra nodig heeft.

Ook kan het dak gebruikt wor­den om col­lec­tief zon­ne-ener­gie op te wek­ken en gebruikt wor­den voor regen­wa­ter collectie.

De uit­da­ging is om dit te finan­cie­ren, dmv inbreng van leden, spon­so­ren of investeerders?

 

Nyn­ke Schilstra en Kevin Wij­men­ga heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Nyn­ke SchilstraKevin Wij­men­ga

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.