Stap 1: ideeënbus 

Ver­tel je idee­ën over een nieu­we wijk bij Buitenpost. 

De idee­ën­bus is de eer­ste stap van drie in de gebieds­di­a­loog. Hier kunt u uw idee­ën over een nieu­we wijk bij Bui­ten­post kwijt. Van­we­ge regel­ge­ving en om spam pro­be­ren te voor­ko­men, moe­ten gespreks­deel­ne­mers inge­logd zijn. Hier­voor is een een­vou­di­ge regi­stra­tie nodig. 

Wan­neer u inge­logd bent, klikt u op “Nieuw onder­werp” om een idee toe te voe­gen aan de ideeënbus.

Klik op een idee om het te kun­nen lezen. Wan­neer u na het lezen van een idee, hier­op wilt rea­ge­ren, dan klikt u op “Ant­woor­den”. Ook dat kan alleen wan­neer u inge­logd bent. 

Om terug te gaan naar het begin klikt u op “Ga naar het begin van het forum”.

of Regi­stre­ren om berich­ten en onder­wer­pen te maken.

Binnen ‘regels’ eigen huis ontwerpen en bouwen

Van­uit mijn per­spec­tief als ont­wer­per zou ik graag zelf­stan­dig een bepaal­de mate van invloed heb­ben op het ont­wer­pen en bou­wen van je eigen woning / lyt­se hus­ke. Daar­bij rea­li­seer ik me dat het geen rom­mel­tje moet wor­den, en niet alle hui­zen com­pleet afwij­kend kun­nen zijn. Het zou een wens zijn om in samen­wer­king met ont­wer­pers, archi­tec­ten en aan­ne­mers een omge­vings­plan te realiseren.

Zijn er meer inwo­ners die het leuk lijkt om ‘zelf’ aan de slag wil­len met ont­werp en bouw?

Hier­on­der een aan­tal voor­beel­den van moge­lij­ke lyt­se of grut­te huskes die mij aanspreken:

Geüplo­a­de bestanden:
  • 29dd71a87355957275a36b496cbf2f16.jpeg
  • 15588d1e6af4d6ef880c3ed7b296d8ed.jpeg
  • ec290baabbf69f94292c16d0f0a120c4.jpeg
Bea Rie­mers­ma heeft gere­a­geerd op dit bericht.
Bea Rie­mers­ma

Ja, dit zou ik ook graag wil­len. Bin­nen eigen bud­get, met duur­za­me en gere­cy­cle­de materialen

 

Jack Hoving en Ger­ben-Jelle Kaze­mier heb­ben gere­a­geerd op dit bericht.
Jack HovingGer­ben-Jelle Kazemier

Ja ik zou ook graag een eigen ont­wor­pen lyts hus­ke neer wil­len kun­nen zet­ten! Ik denk dat het veel men­sen in de tiny hou­se gemeen­schap aan­spreekt om een indi­vi­du­a­lis­tisch huis­je te hebben.

 

De forum­spel­re­gels zijn hier te lezen.