Als ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post, hier­na te noe­men de Ver­e­ni­ging, ont­ko­men wij er niet aan om gege­vens van onze leden en belang­stel­len­den te ver­wer­ken. Deze pri­va­cy­ver­kla­ring geeft aan hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Wij nemen de pri­va­cy seri­eus en han­te­ren een strikt pri­va­cy­be­leid. Wij han­te­ren met betrek­king tot pri­va­cy de vol­gen­de uitgangspunten:

  •  Wij gaan zorg­vul­dig om met per­soon­lij­ke infor­ma­tie. Dit bete­kent onder meer dat we de gege­vens niet ver­der gebrui­ken dan strikt nood­za­ke­lijk is en alle per­soons­ge­ge­vens ook intern als ver­trou­we­lijk behandelen.
  • Wij nemen alle rede­lij­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len om de per­soons­ge­ge­vens te bevei­li­gen en zien erop toe dat onze leve­ran­ciers dat ook doen.
  • Wij hou­den ons strikt aan de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming en ove­ri­ge wet- en regel­ge­ving over de ver­wer­king van persoonsgegevens.

 

De gege­vens zijn ver­trou­we­lijk en uiter­aard biedt de Coö­pe­ra­tie altijd de moge­lijk­heid om deze in te zien, te cor­ri­ge­ren of te laten ver­wij­de­ren. De ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke voor de per­soons­ge­ge­vens staat hier­on­der onder het kop­je “Con­tact­ge­ge­vens”.

  •  
  • Wij gaan zorg­vul­dig om met per­soon­lij­ke infor­ma­tie. Dit bete­kent onder meer dat we de gege­vens niet ver­der gebrui­ken dan strikt nood­za­ke­lijk is en alle per­soons­ge­ge­vens ook intern als ver­trou­we­lijk behandelen.
  •  

Als u vra­gen hebt over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens of de Ver­e­ni­ging wilt
ver­zoe­ken tot inza­ge, cor­rec­tie en/of ver­wij­de­ring van uw per­soons­ge­ge­vens, kunt u con­tact
opne­men via onder­staan­de gegevens.

* Ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke: ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bui­ten­post.
* E‑mailadres: privacy@lytsehuskes.nl.

Wan­neer u lid wordt, heb­ben wij van u de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens nodig:  naam, adres, woon­plaats, tele­foon­num­mer, e‑mailadres en een bankrekeningnummer.

Wan­neer u de web­si­te bezoekt, een con­tact­for­mu­lier invult, een reac­tie post, emailt of belt: gege­vens over acti­vi­tei­ten op de web­si­te en per­soons­ge­ge­vens die u actief ver­strekt, bij­voor­beeld door een pro­fiel op de web­si­te aan te maken, dan wel in (elek­tro­ni­sche) cor­res­pon­den­tie en/of telefonisch. 

Voor­be­houd
Voor dit onder­deel geldt een voor­be­houd. Voor som­mi­ge van de in dit onder­deel genoem­de onder­wer­pen kan het name­lijk zo zijn dat ze nog niet geïm­ple­men­teerd zijn dan wel geïm­ple­men­teerd waren en daar­na uit­ge­scha­keld. 
Het CMS dat we voor deze web­si­te gebrui­ken (Word­Press) maakt het name­lijk heel een­vou­dig om onder­de­len “uit” of “in” te scha­ke­len, waar­door onge­wild de situ­a­tie kan ont­staan dat deze pri­va­cy­ver­kla­ring niet accu­raat is. Van­daar dat hier te over­vloe­de bepaal­de moge­lijk­he­den genoemd kun­nen zijn.

Reac­ties
Als bezoe­kers reac­ties ach­ter kun­nen laten op deze site, ver­za­me­len we de gege­vens getoond in het reac­tie­for­mu­lier, het IP-adres van de bezoe­ker en de brow­ser user agent om te hel­pen spam te detec­te­ren.
Een gea­no­ni­mi­seer­de string, gemaakt op basis van het emailadres (dit wordt ook een hash genoemd), kan wor­den gestuurd naar de Gra­va­tar­ser­vi­ce als deze gebruikt wordt. De pri­va­cy­be­leids­pa­gi­na hier­voor is hier te vin­den. Nadat een reac­tie is goed­ge­keurd, is de pro­fielfo­to publie­ke­lijk zicht­baar in de con­text van de reactie.

Media
Wan­ner een gere­gi­streer­de gebrui­ker afbeel­din­gen naar de site upload dient deze er acht op te slaan dat deze afbeel­din­gen geen EXIF- of GPS-gege­vens bevat­ten. Bezoe­kers van de site kun­nen deze afbeel­din­gen name­lijk down­lo­a­den en zo de gege­vens inzien.

Coo­kies
Een coo­kie is een klein bestand dat bij een bezoek aan een web­si­te kan wor­den opge­sla­gen op de com­pu­ter, het tablet of de smartpho­ne die voor het bezoek wordt gebruikt. Op deze web­si­te gebruikt de Ver­e­ni­ging meren­deels alleen tech­ni­sche coo­kies. U kunt zich afmel­den voor alle der­ge­lij­ke coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen, of de toet­sen­com­bi­na­tie “Ctrl Shift Dele­te”, van uw brow­ser verwijderen.

Wan­neer iemand ech­ter een reac­tie ach­ter­laat op deze site, kan die­ge­ne aan­ge­ven of naam, emailadres en site in een coo­kie opge­sla­gen mogen wor­den. Dit is voor het gemak van de gebrui­ker, zodat deze gege­vens niet opnieuw inge­vuld hoe­ven wor­den inge­val van een nieu­we reac­tie. Deze coo­kies zijn een jaar lang geldig. 

Indien de inlog­pa­gi­na bezocht wordt, wordt een tij­de­lij­ke coo­kie opge­sla­gen op om te con­tro­le­ren of de gebruik­te brow­ser coo­kies accep­teert. Dit coo­kie bevat geen per­soon­lij­ke gege­vens en wordt ver­wij­derd zodra de brow­ser geslo­ten wordt.

Zodra inge­logd wordt, wor­den enke­le gege­vens bewaard met inlogin­for­ma­tie en scherm­weer­ga­ve-opties. De login­cookies zijn twee dagen gel­dig en de coo­kies voor scherm­weer­ga­ve-opties een jaar. Als de check­box “her­in­ner mij” gese­lec­teerd is, wor­den de inlog­ge­ge­vens twee weken bewaard. Zodra uit­ge­logd wordt van een account, wor­den ook de login­cookies vernietigd.

Wan­neer een bericht wordt gewij­zigd of gepu­bli­ceerd wordt een aan­vul­len­de coo­kie door je brow­ser opge­sla­gen. Dit coo­kie bevat geen per­soon­lij­ke gege­vens en heeft enkel het post-ID van het arti­kel wat is bewerkt. Dit coo­kie is na een dag verlopen.

Inge­slo­ten inhoud van ande­re sites
Berich­ten op deze site kun­nen inge­slo­ten (embed­ded) inhoud bevat­ten (bij­voor­beeld video’s, afbeel­din­gen, berich­ten, etc.). Inge­slo­ten inhoud van ande­re sites gedraagt zich exact het­zelf­de als­of de bezoe­ker deze ande­re site heeft bezocht. Deze sites kun­nen gege­vens ver­za­me­len, coo­kies gebrui­ken, extra vol­gen van der­de par­tij­en inslui­ten en de inter­ac­tie met deze inge­slo­ten inhoud moni­to­ren, inclu­sief het vast­leg­gen van de inter­ac­tie met inge­slo­ten inhoud.

Wacht­woord­re­set
Bij een wacht­woord­re­se­t­aan­vraag, wordt het IP-adres opge­no­men in de resetemail.

Bewa­ring van gege­vens op de site
Bij het ach­ter­la­ten van een reac­tie wor­den de reac­tie en de met­a­da­ta van deze reac­tie voor altijd bewaard. Op deze manier kun­nen ver­volg­re­ac­ties auto­ma­tisch her­kend en goed­ge­keurd wor­den, zon­der te moe­ten modereren.

Van gebrui­kers die zich op onze site regi­stre­ren (indien aan­we­zig), wordt de per­soon­lij­ke infor­ma­tie die men ver­strekt in het gebrui­kers­pro­fiel opge­sla­gen. Alle gebrui­kers kun­nen op ieder moment hun per­soon­lij­ke infor­ma­tie bekij­ken, bewer­ken of ver­wij­de­ren, met uit­zon­de­ring van de gebrui­kers­naam die niet gewij­zigd kan wor­den. Site­be­heer­ders kun­nen deze infor­ma­tie ook bekij­ken en bewerken.

Web­si­te­ge­ge­vens­ver­strek­king
Als iemand een account heeft op deze site of reac­ties heeft ach­ter­ge­la­ten, kan ver­zocht wor­den om een export­be­stand van de per­soon­lij­ke gege­vens. Ook kan gevraagd wor­den alle per­soon­lij­ke gege­vens op de site te wis­sen, uit­ge­zon­derd gege­vens die we ver­plicht bewaard moe­ten wor­den in ver­band met admi­ni­stra­tie­ve, wet­te­lij­ke- of beveiligingsdoeleinden.

Spam­de­tec­tie
Moge­lijk wor­den reac­ties van bezoe­kers gecon­tro­leerd via een geau­to­ma­ti­seer­de spamdetectieservice.

Leden­ad­mi­ni­stra­tie
Denk aan het ver­wer­ken van het lid­maat­schap in het leden­be­stand, het innen van de con­tri­bu­tie, bestuurs- en alge­me­ne leden­ver­ga­de­rin­gen en ande­re bij­een­kom­sten, het onder­hou­den van con­tact met de leden omtrent acti­vi­tei­ten van de Ver­e­ni­ging bij­voor­beeld via een nieuwsbrief.

Forum­be­heer
Voor het beheer de de mode­ra­tie van het forum voor de gebiedsdialoog.

Wet- en regel­ge­ving
De uit­voe­ring of toe­pas­sing van wet- en regelgeving.

Archief­be­stem­ming
Per­soons­ge­ge­vens voor het archiefbeheer.

Docu­men­ten­be­heer
Ver­wer­kin­gen van inko­men­de en uit­gaan­de docu­men­ten, zoals post­re­gi­stra­tie en e‑mailarchivering.

Ove­rig intern beheer
Per­soons­ge­ge­vens die nood­za­ke­lijk zijn om de Ver­e­ni­ging goed te besturen.

De Ver­e­ni­ging ver­strekt enkel uw gege­vens aan exter­ne par­tij­en die wor­den inge­scha­keld ten behoe­ve van de in het voor­gaan­de genoem­de acti­vi­tei­ten en werk­zaam­he­den of aan der­de par­tij­en die nood­za­ke­lijk hier­bij betrok­ken zijn. 

De Ver­e­ni­ging heeft maat­re­ge­len getrof­fen om te ver­ze­ke­ren dat uw gege­vens uit­slui­tend voor boven­staan­de doel­ein­den door de der­de par­tij wor­den gebruikt.

De Ver­e­ni­ging is op grond van de wet ver­plicht om in som­mi­ge geval­len per­soons­ge­ge­vens aan der­den te ver­strek­ken. U kunt daar­bij bij­voor­beeld den­ken aan de wet­te­lij­ke ver­strek­king van gege­vens aan bevoeg­de auto­ri­tei­ten. Wij gaan uiterst zorg­vul­dig om met deze verzoeken. 

In alle ande­re geval­len vra­gen we u om toe­stem­ming, die toe­stem­ming mag u altijd wei­ge­ren of intrekken.

De vei­lig­heid van uw per­soon­lij­ke gege­vens heeft bij ons gro­te pri­o­ri­teit. Uw gege­vens die bij ons zijn opge­sla­gen, wor­den daar­om door ons met tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len beschermd.

Bestuurs­le­den, com­mis­sie­le­den en even­tu­eel inge­scha­kel­de der­den zijn geheim­hou­ding van uw gege­vens verplicht.

Tech­ni­sche vei­lig­heids­maat­re­ge­len ter bescher­ming van uw gege­vens wor­den regel­ma­tig gecon­tro­leerd en indien nodig aan­ge­past aan de nieuw­ste stand der techniek.

Deze regels gel­den ook voor bedrij­ven die in opdracht en vol­gens aan­wij­zin­gen van de Ver­e­ni­ging gege­vens ver­wer­ken en gebruiken.

Wij ver­strek­ken geen per­soons­ge­ge­vens aan par­tij­en wel­ke geves­tigd zijn bui­ten de EU.

De Ver­e­ni­ging ver­za­melt en gebruikt uw per­soon­lij­ke gege­vens via de web­si­te in de eer­ste plaats om onze (web)diensten aan u te kun­nen leve­ren en om met u te com­mu­ni­ce­ren. Onze web­si­te heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len van web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. Wij ver­wer­ken enkel en alleen per­soons­ge­ge­vens van min­der­ja­ri­gen (per­so­nen jon­ger dan 16 jaar) als daar­voor schrif­te­lij­ke toe­stem­ming is gege­ven door de ouder, ver­zor­ger of wet­te­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Als u ervan over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via privacy@lytsehuskes.nl, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

De Ver­e­ni­ging bewaart uw gege­vens niet lan­ger dan wet­te­lijk is toe­ge­staan en nood­za­ke­lijk is voor de werk­zaam­he­den. Hoe lang bepaal­de gege­vens wor­den bewaard is afhan­ke­lijk van de soort gegevens.

Het is moge­lijk dat er in het ver­le­den gege­vens in ons archief terecht geko­men zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gege­vens zoveel moge­lijk te verwijderen. 

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te (laten) verwijderen.

Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door Ver­e­ni­ging en heeft u het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u genoem­de orga­ni­sa­tie, te sturen.

U kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van uw toe­stem­ming of bezwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar privacy@lytsehuskes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door u is gedaan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in deze kopie uw pas­fo­to, de MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), het pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van uw pri­va­cy. We rea­ge­ren zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw verzoek.

Natuur­lijk helpt de Ver­e­ni­ging u ver­der wan­neer u een klacht heeft over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Mocht u een klacht heb­ben over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens dan vra­gen wij u hier­over direct con­tact met ons op te nemen.

Voor uw vra­gen, opmer­kin­gen of klach­ten over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens kunt u con­tact opne­men via het e‑mailadres privacy@lytsehuskes.nl.

De Ver­e­ni­ging wil u er tevens op wij­zen dat u de moge­lijk­heid heeft om een klacht in te die­nen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens.

De Ver­e­ni­ging kan het pri­va­cy­be­leid van tijd tot tijd aan­pas­sen om het actu­eel te houden.

Op deze web­si­te zal steeds de meest recen­te ver­sie van het pri­va­cy­be­leid zijn
opge­no­men. De Ver­e­ni­ging raadt belang­heb­ben­de aan het pri­va­cy­be­leid regel­ma­tig te
raad­ple­gen.

Bij belang­rij­ke wij­zi­gin­gen zal de Ver­e­ni­ging er alles aan doen belang­heb­ben­den per email en via de web­si­te te informeren.